Om studiecirkeln:

Hur skapar vi fred med jorden?
– Att växa tillsammans som medskapare

Samtalsmaterialet och metoden har vuxit fram som ett svar på några av de centrala uppmaningar som finns i Svenska kyrkans ”Ett biskopsbrev om klimatet” och Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”. Genom sitt fokus på teologiska och existentiella samtal, i kombination med handling, fördjupar studiecirkeln förståelsen för vår roll och vårt ansvar i hållbarhetsarbetet.

Syftet med studiecirkeln är att utforska tillsammans hur vi som skapade medskapare kan frigöra hopp och handlingskraft i omställningen till ett hållbart samhälle där vi lever i fred med jorden, varandra och hela skapelsen. Vad innebär det för oss – som enskilda, grupp, kyrka och samhälle?

Studiecirkeln är uppdelad i fem träffar och utformad utifrån flertalet texter. Den knyter an till Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och dess uppsatta mål, särskilt om värderingsförändring och klimatarbetet som kyrkans uppdrag.

Studiecirkeln bygger på en förändringsmetod som kan användas i alla former av hållbarhetssatsningar. Som utbildningsinsats kan den både bana väg för eller följa upp andra initiativ, exempelvis miljödiplomering, genom att förankra dem i tänkande, praktik och förhållningssätt. Studiecirkeln kan också stärka församlingens roll i lokalsamhällets omställning, bjuda in till dialog och bygga broar till andra aktörer.

Syftet med studiecirkeln är att utforska tillsammans hur vi som skapade medskapare kan frigöra hopp och handlingskraft i omställningen till ett hållbart samhälle där vi lever i fred med jorden, varandra och hela skapelsen.

TRÄFF 1:

Komma samman som cirkel + att se världen som relationer

Vi berör relationell omtanke och utforskar “vi” och hur förundran kan fördjupa våra relationer.

TRÄFF 2:

Omvändelse i spänningen
mellan verklighet och vision 

Vi berör inre omställning och utforskar vår tids spänningsfält. Vi fokuserar på förundran och fördjupning av relationen till skapelsen.

TRÄFF 3:

Berättelsernas kraft i ord och handling 

Vi utforskar kulturellt berättande som väg till frigörelse och förändring och vi berör lokal självorganisering och att ta makten över berättelserna.

TRÄFF 4:

Att förändra – vägar framåt som skapade medskapare 

Vi samtalar om konstruktiv handling, om att ta steg som gör skillnad. Vi berör kreativt utforskande, om att besjälas, beröra och berätta i handling.

TRÄFF 5:

Att inkludera och integrera inre och yttre mångfald

Vi fokuserar på mångfaldens intelligens, att medskapa tillsammansrörelse. Vi integrerar erfarenheter och går vidare.

Cirkelmaterial

Studiecirkeln är uppdelad i fem träffar och utformad utifrån flertalet texter. Den knyter an till Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och dess uppsatta mål, särskilt om värderingsförändring och klimatarbetet som kyrkans uppdrag.

Cirkelmaterialet är uppdelat i fyra delar; A, B, C och D. Del A och B är för den/de som är ansvariga för studiecirkeln, där del A utgör en introduktion och del B innehåller ett förslag till upplägg för varje träff. Förslaget är som ett smörgåsbord och varje studiecirkel formas efter de behov, möjligheter och förutsättningar som finns. Del C är för cirkeldeltagarna och innehåller texter att läsa inför varje träff. Del D erbjuder fördjupning och referenser.

Välkommen att ladda ner det material du behöver!

Utöver grundmaterialet finns även en verktygslåda med arbetsmaterial samt referensmaterial med de skrifter som studiecirkeln bygger på. Även dessa hittar du nedan.

Del A (För cirkelansvariga)

Instruktionsdel som riktar sig till dig/er som cirkelansvarig. Här finns en fördjupande beskrivning av cirkeln, syfte, metodik och bakgrund.

Här får du/ni inspiration och tips på metoder som hjälper er att få till ett tryggt och jämställt samtalsklimat.

Del B (För cirkelansvariga)

Denna del består av praktiska instruktioner och förslag på upplägg för varje pass. Den kan ses som en guide för dig/er som ska hålla en cirkel. Upplägget är ett förslag och självklart går det bra att anpassa efter er situation och era möjligheter.

Del C (För deltagare)

I del C ges en introduktion samt texter och utdrag för cirkelns tio pass, fördelade på fem träffar. Alla cirkelns deltagare får del C för att kunna fördjupa sig i texter, innan och mellan träffarna, och ta del av övergripande syfte och upplägg.

Del D (För den vetgirige)

Här finns kontaktuppgifter och fler litteraturtips.

Verktygslåda och referensmaterial

Som komplement och fördjupning till grundmaterialet finns även en verktygslåda med arbetsmaterial som kan användas inför eller under träffarna. Utöver detta finns fördjupande material och verktyg inom exempelvis ekopedagogik. Kontakta Nikolas på Medskaparna vid intresse; nikolas@medskaparna.se.

Välkommen att ladda ner det material du behöver!

Verktygslåda

Inför träffarna

Här finns förslag på material som kan användas inför träffarna, utöver cirkelmaterialet, som exempelvis förslag på följebrev att använda och anpassa om och när material skickas ut till deltagarna. Själva texterna att läsa inför respektive träff återfinns i Del C.

Under träffarna

Här finns förslag på material som kan användas under träffarna, utöver Cirkelmaterialet. Dessa bilder och texter kan, beroende på användning, skrivas ut eller visas på bildskärm. Numreringen anger vilken träff och vilket pass som de är avsedda för. Mer beskrivning finns i del B, under respektive träff och pass.

Övrigt

Här kan vi alla gemensamt efterhand fylla på med förslag på hur cirkelmaterialet kan användas, inklusive exempelvis erfarenheter från olika studiecirklar runtom i landet.

Referensmaterial

De texter som ingår i studiecirkeln har hämtats ur följande referensmaterial, för den som vill fördjupa sig:

Böcker:

Kommunikationsmaterial

Här finns material du som cirkelansvarig kan behöva för att informera om och bjuda in till studiecirkeln, bland annat mallar för inbjudningar, posters att affischera med, en kortare information/flyer samt en längre informationsbroschyr som närmare beskriver materialet samt metodiken.

Välkommen att ladda ner det material du behöver!

Inbjudan

Mall i form av en word-fil i A4. Textfältet mot vit bakgrund kan användas till ”egen” text. Det går även bra att lägga till egna logotyper i sidfoten om så önskas.

Informationsbroschyr

Pdf i A4-format med information om studiecirkeln kan med fördel skickas ut tillsammans med inbjudan eller delas ut som ”flyers”.

Poster

Pdf i A3-format som kan printas ut. Det vita fältet i nedre delen av postern kan användas till information såsom datum, tider etc.

Kort info/flyer

Pdf i A4-format med kortfattad information om studiecirkeln kan med fördel skickas ut tillsammans med inbjudan eller delas ut som ”flyers”.

Logotyper

Om metoden

En metod som fördjupar kyrkans hållbarhetsarbete

“Fred med jorden” är både ett samtalsmaterial och en metod. Genom sitt fokus på att möjliggöra teologiska och existentiella samtal, i kombination med handling, förenar den kyrkans hållbarhetsarbete med frågor om värdegrund och organisationskultur. Som utbildningsinsats kan studiecirkeln både bana väg för och följa upp andra satsningar, exempelvis miljödiplomering. Språket har delvis anpassats för att kunna fungera även för icke-kyrkliga aktörer som önskar delta i processen.

Nedan kan du läsa mer om möjligheten att utbilda dig i metoden.

Den ekopedagogiska processmetod som studiecirkeln bygger på kan användas i flera sammanhang för att underlätta och fördjupa organisationens lärande för hållbarhet på olika nivåer. Med hjälp av metoden kan deltagarna både som individer och grupper utveckla förmågan att möjliggöra en utforskning i samtal, tanke och handling på temat att skapa fred med jorden och resten av skapelsen. Detta går i linje med församlingarnas grunduppdrag om att “återupprätta skapelsen”.

Ekopedagogik har sina rötter i den kristne pedagogen Paulo Freires frigörande pedagogik. Den tar tydligt ställning för eko-social rättvisa, klimaträttvisa, inkludering och mångfald – såväl biologisk som mänsklig. Den stärker kritiskt tänkande, utforskande samtal och konstruktiv handling för allt levandes rättigheter och hela skapelsens integritet.

Utbilda dig!

Delta i en handledarkurs!

Den som vill fördjupa sig i metoden kan gå en online handledarkurs som totalt omfattar fyra halvdagar plus uppföljning. Det ger verktyg för att kontinuerligt använda samtalsmaterialet i ett levande hållbarhetsarbete, snarare än bara för en enstaka utbildningsinsats.

De som deltagit i handledarkurser får också tillgång till ett nätverk för förändringsagenter som ger möjlighet till ömsesidigt stöd, lärande och inspiration.

Läs mer om kursen här.

Skriften Ekopedagogik för jordfredsgrupper

Detta häfte ger ytterligare fördjupning i metoden. Det bygger på boken Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden av Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman.

Kontakt

För ytterligare information eller för deltagande i en handledarkurs, var god kontakta någon av följande personer.

Västerås stift
Projektledare: Anna Bjerne och Frida Birkelöf, Västerås stift.
Epost: AnnaMaria.Bjerne@svenskakyrkan.se

Sensus
Ansvar för samtalsmaterial: Urban Hermansson, Sensus.
Epost: urban.hermansson@sensus.se, mobil: 070-3605353.
whttps://www.sensus.se/kontakta-oss/ww.sensus.se

Vill du starta en studiecirkel, kontakta Sensus:
https://www.sensus.se/kontakta-oss/

Medskaparna (kursansvariga)
Pedagogiskt ansvariga: Ingrid Berg och Nikolas Berg, Medskaparna.
Epost: nikolas@medskaparna.se, mobil: 070-7544840.
www.medskaparna.se, info@medskaparna.se